Zájmena

Přiřaďte správně k sobě věty do souvětí. Do sešitu vypište z každého souvětí vztažné zájmeno.